Select Page

Maklumbalas Pelanggan

Maklumbalas Pelanggan bertujuan untuk :
1. Kajian Kepuasan Staf (ESI) » Bagi mengukur tahap kepuasan staf di pejabat Pendaftar. Maklumat kajian yang diperolehi dijadikan panduan kepada pihak pengurusan Pejabat Pendaftar untuk tujuan penambahbaikan pada masa hadapan
2. Kajian Kepuasan Pelanggan (CSI) » Bertujuan untuk mendapat maklumbalas mengenai kualilti perkhidmatan yang diberikan oleh pejabat pendaftar
3. Aduan & Cadangan Dalaman UTM (SSACD) » Mengalakkan pelsanggan menyalurkan aduan dan cadangan yang berasas dan bertanggungjawab bagi tujuan penambahbaikan