Select Page

Terma Rujukan Jawatankuasa Audit 5S

  1. Merangka & menyediakan pelan perancangan pelaksanaan Audit Dalaman 5S bagi Jabatan Pendaftar (carta perbatuan).
  2. Menyediakan skala pemarkahan audit yang sesuai.
  3. Menyedia & mengemaskini Borang Penilaian Audit Dalaman 5S Jabatan Pendaftar.
  4. Menguruskan keperluan audit yang sewajarnya.
  5. Memantau tindakan susulan hasil penemuan audit yang dibuat oleh para Juruaudit Dalaman.
  6. Menyimpan & menyelenggara rekod audit.
  7. Mengenalpasti calon Juruaudit Dalaman yang bertauliah dan menguruskan pelantikan mereka.
  8. Menyimpan & mengemaskini rekod kelayakan Juruaudit Dalaman 5S (Sijil/Pengesahan Kehadiran).
  9. Menyelenggara, mengemaskini & menyimpan Fail Audit Dalaman 5S Jabatan Pendaftar.
  10. Menyediakan ringkasan audit/rumusan/analisa/laporan penilaian Audit Dalaman 5S untuk dilaporkan ke Jawatankuasa Induk 5S Jabatan Pendaftar.