PROGRAM SANGKUTAN (ATTACHMENT)

Latihan staf Akademik dan PPP yang berkelayakan untuk mendapatkan pengalaman kerja, penyelidikan, penyeliaan, pengajaran dan menambah kepakaran di organisasi yang berkaitan dengan bidang staf atau apa-apa bidang yang ditetapkan oleh Universiti diikuti sama ada di dalam atau luar negara.

KPI Program Sangkutan (Attachment)

  • Sekurang-kurangnya satu (1) KPI yang ditetapkan oleh Ketua Jabatan/ Dekan
  • Sesi Perkongsian (Kolokium)
  • Laporan Akhir Program Sangkutan (Attachment)