PENAJAAN PENGAJIAN SKIM LATIHAN AKADEMIK MUDA (SLAM)

Skim penajaan pengajian pelajar yang dilantik bagi menyambung pengajian di peringkat Ijazah Sarjana dan Ijazah Doktor Falsafah (PhD)

Pelajar perlu mendapatkan Ijazah Doktor Falsafah (Ph.D) dalam tempoh yang ditetapkan oleh Universiti.

Tempoh maksimum mendapatkan Ijazah Doktor Falsafah (Ph.D) selama empat (4) tahun dari tarikh memulakan pengajian.