+6 07 553 0439 bsm@utm.my
Select Page

Penanggungan Kerja

Definisi

Penanggungan Kerja merupakan pelaksanaan tugas suatu jawatan lain oleh seseorang pegawai di samping melaksanakan tugas jawatannya sendiri bagi suatu tempoh yang diluluskan oleh Pihak Berkuasa Melulus yang berkenaan.

Peraturan

Penanggungan kerja boleh dilaksanakan jika:-

  • Terdapat kekosongan jawatan secara hakiki atau operasi; dan
  • Tugas jawatan yang kosong itu mustahak dilaksanakan secara berterusan supaya fungsi organisasi tidak terjejas.
  • Jawatan yang hendak ditanggung wujud sama ada dalam Anggaran Belanja Mengurus atau Waran Perjawatan.

 

Arahan

Arahan penanggungan kerja perlu dibuat secara bertulis oleh Ketua Jabatan. 

Tempoh Penanggungan Kerja

Tempoh penanggungan kerja hendaklah tidak melebihi enam (6) bulan. Sekiranya ada keperluan, Ketua Jabatan hendaklah membuat permohonan semula supaya pegawai diluluskan untuk terus menanggung kerja kepada Pihak Berkuasa Melulus.

Siapakah Yang Layak Menanggung Kerja

Pegawai yang layak diperakukan untuk menanggung kerja ialah:-

  1. Pegawai yang telah disahkan dalam perkhidmatan;
  2. Sekiranya tiada pegawai yang telah disahkan dalam perkhidmatan, pegawai yang telah berkhidmat sekurang-kurangnya setahun boleh diperakukan; dan
  3. Keutamaan untuk penanggungan kerja hendaklah diberi kepada pegawai yang paling layak dari segi pengalaman, kelayakan, kemahiran, kepakaran dan berprestasi baik.

Dokumen yang diperlukan bagi tujuan kelulusan penanggungan kerja adalah seperti berikut:-

BIL JENIS DOKUMEN CATATAN
1 Borang Perakuan Penanggungan Kerja /
2 Surat Arahan Penanggungan Kerja /
3 Senarai Tugas Yang Menanggung /
4 Senarai Tugas Yang DItanggung /
5 Carta Organisasi (bagi penanggungan gred berbeza)  
6 Lampiran C – Penilaian Prestasi 3 Tahun (yang menanggung) /
7 Rekod Kehadiran 28/ 14 hari (yang menanggung) /
8    
9    

 

Sila rujuk Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 17 Tahun 2007

 

(Dilawati 56 kali, 1 lawatan hari ini)