SENARAI POLISI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

 

  1. Polisi dan Kod Amalan Pembelajaran dan Pengajaran Prasiswazah
  2. Polisi Hadiah Akademik Prasiswazah
  3. Polisi dan Prosedur Pelaksanaan Program Pendidikan Transnasional (TNE)
  4. Student Development Policy
  5. Student Placement Policy
  6. Polisi dan Prosedur Penubuhan, Atribut dan Pembubaran Entiti Akademik
  7. Polisi dan Prosedur Penyeliaan Pasca Siswazah
  8. Polisi dan Prosedur Pengambilan Pelajar
  9. Polisi Kebebasan Akademik dan Kecemerlangan Profesional

 

*Dasar, polisi, prosedur dan garis panduan sedang dalam proses kemaskini dan penambahbaikan berdasarkan Polisi Tadbir Urus Dokumen Polisi yang diluluskan oleh Lembaga Pengarah UTM pada 18 Jun 2019. Sebarang pindaan akan dimaklumkan dari masa ke semasa.