+(6)07-5533333 jabatanpendaftar@utm.my

Senarai Kesalahan-Kesalahan Lalulintas

 

SENARAI KESALAHAN-KESALAHAN LALULINTAS
LIST OF TRAFFIC OFFENCES
 
Bil.
No
Jenis Kesalahan
Types of offences
Kod
Code
a.
 Tidak memiliki pelekat kenderaan UTM yg sah mengikut sesi
 Posses invalid UTM vehicle sticker not according to session
L01
b.
Memasuki kawasan larangan ( Pusat Akademik ) 
Entering restricted area (Academic Centtre)
L02
c.
Meletak kenderaan di tempat larangan 
Parking in restricted area
L03
d.
Menghalang / menggangu laluan kenderaan 
Blocking driveways
L04
e.
Meletak kemderaan di ruang khas utk staf/pelawat Universiti 
Parking in space reserved for University staff / guest
L05
f.
Meminda / mengubahsuai pelekat kenderaan 
Altered vehicle sticker
L06
g.
Tidak mematuhi arahan papan tanda lalulintas 
Not following instructions on traffic sign post
L07
h.
Tidak memiliki / membawa lesen memandu yang sah 
Not owning / possessing valid driving license
L08
i.
Kenderaan tidak memiliki cukai jalan / cukai jalan tamat tempoh
Vehicle not possessing road tax / road tax expired
L09
j.
Lain-lain keselahan seperti termaktub di bawah ordinan
lalulintas jalan 1958 dan semua perundangan kecil yang dibuat dibawahnya   
Others offences provided under Road Traffic Ordinance 1958 and all laws
L10

 

Kaedah 47 : Hukuman Tatatertib Terus

Bahawa pihak berkuasa tatatertib boleh pada budi bicaranya mengenakan hukuman tatertib terus dengan Amaran atau denda tidak melebihi LIMA PULUH RINGGIT (RM50.00) ke atas mana-mana pelajar yang melakukan kesalahan tatatertib.

Order 47 : Summary Disciplinary Penalty

provides that disciplinary authority has the discretion to impose summary disciplinary penalty or penalizing not more than FIFTY RINGGIT (rm 50.00) on any student who commits a disciplinary offence