Panel Anugerah

PANEL ANUGERAH KECEMERLANGAN STAF
Dato’ Wan Mohd Zawawi bin Wan Abd Rahman, Abdul Razib bin Haji Shahuddin, Amir Hamzah bin Jamil, Abd. Rahim bin Abd Karim, Mohd Azahari bin Ayob

PANEL ANUGERAH SUKAN
Madradzi bin Muhamad, Mohd Nor Faizal bin Jamaluddin, Azahar bin Mat Salleh

PANEL ANUGERAH KHIDMAT MASYARAKAT
Norhafizah binti Mohd Hanapiah, Azri bin Hohad, Mohamad Radzi bin Abd Razak

PANEL ANUGERAH KIK
Norhafizah binti Mohd Hanapiah, Haliza binti Abd Hamid, Mohamad Redha bin Md Dali

PANEL ANUGERAH PENERBITAN
Maimunah binti Salleh, Noerwati binti Dolhaji, Mohamad Hairudin bin Shahari, Aminuddin bin Ahmad

PANEL ANUGERAH OSHE
Abd. Rahim bin Abd Karim, Dr. Mohd Shuisma bin Mohd Ismail, Azri bin Mohd Amin, Mohammad Firdaus bin Wahyuddin, Mohd Faizal bin Abd. Latib

PANEL ANUGERAH INOVASI
Mohamad Hairudin bin Shahari, Azlin binti Abd Jamil, Helmee bin Yaacob, Mohamad Redha bin Md Dali

PANEL ANUGERAH 5S
Amir Hamzah bin Jamil, Saidatul Akmal binti Abdul Hamid