Bahan Rujukan

 

1. Akta Arkib Negara 2003 (Akta 629)
2. i. Malaysian Standard 2223-1:2009
  ii. Malaysian Standard 2223-2:2009
3. Akta Rahsia Rasmi 1972 (Akta 88)
4. Dasar Pengurusan Rekod Kerajaan 2010.
5. Dasar Perolehan dan Penilaian Rekod Awam.
6. Surat Pekeliling Am Bil. 1 Tahun 2013 – Penyeragaman Format Kepala Surat Bagi Kementerian/Jabatan/Agensi Persekutuan.
7. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 1 Tahun 2003 – Garis Panduan Mengenai Tatacara Penggunaan Internet dan Mel Elektronik di Agensi-Agensi Kerajaan.
8. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 5 Tahun 2007 – Panduan Pengurusan Pejabat (Bab IV, VII, VII).
9. Surat Pekeliling Am Bil. 1 Tahun 2003- Pengumpulan dan Pemeliharaan Surat – Surat Persendirian Penjawat-Penjawat Tinggi Kerajaan di Arkib Negara Malaysia.
10. Surat Pekeliling Am Bil. 1 Tahun 1970 – Mengadakan Suatu Kumpulan Laporan – Laporan Rasmi di Arkib Negara.
11. i. Garis Panduan Pengelasan dan Pengelasan Semula Mengikut Akta Rahsia Rasmi 1972
  ii. Surat Pekeliling Am Bil. 2 Tahun 1987.
12. Kawalan Keselamatan Rahsia Rasmi dan Dokumen Rasmi Kerajaan. (Dari Arahan Keselamatan)
13. Arahan Teknologi Maklumat 2007, Bab IV – Pengurusan Rekod Elektronik.
14. Garis Panduan Kawalan dan Peraturan Keselamatan Memindah Fail-Fail, Dokumen-Dokumen, Maklumat-Maklumat dan Bahan-Bahan Terperingkat.
15. Panduan/Garis Panduan/SOP/Arahan Pentadbiran Pengurusan Rekod di sediakan Oleh Agensi.
16. Polisi Penggunaan Sistem Pengurusan Dokumen Berelektronik (UTM EMS)
17. Panduan Pengurusan Rekod Sektor Awam