Panel

PANEL ANUGERAH KECEMERLANGAN STAF
Wan Mohd Zawawi bin Wan Abd Rahman, Abd Jalel bin Ahmad, Azri bin Hohad, Hanifah binti Ahmad, Nasir bin Osman, Abd. Rahim bin Abd Karim

PANEL ANUGERAH INOVASI
Abd Jalel bin Ahmad, Azlin binti Abd Jamil, Helmee bin Yaacob, Mohamad Redha bin Md Dali

PANEL ANUGERAH KHIDMAT MASYARAKAT
Hanifah binti Ahmad, Noerwati binti Dolhaji, Mohamad Hairudin bin Shahari

PANEL ANUGERAH SUKAN
Azri bin Hohad, Shahril Annuar bin Bahrom, Dina Azleema binti Mohamed Nor, Mohammad Firdaus bin Wahyudin, Mohamad Redha bin Md Dali

PANEL ANUGERAH PENERBITAN
Maimunah binti Salleh, Noerwati binti Dolhaji, Mohamad Hairudin bin Shahari

PANEL ANUGERAH KIK
Abd Jalel bin Ahmad, Hanifah binti Ahmad, Mohamad Redha bin Md Dali

PANEL ANUGERAH OSHE
Abd. Rahim bin Abd Karim, Roselaile bin Samah, Ab. Hanan bin Md. Basri, Mohd Azahari bin Ayob, Mohammad Firdaus bin Wahyudin, Bessek Tanawali bt. Hj. Kalle Mangadji, Hanapi bin Mat Saaid, Muhamad Hafizuddin bin Zakria, Musa bin Rashid, Mohd Khirie Mutalib bin Mat Kassim