Jawatankuasa

JAWATANKUASA INDUK
Wan Mohd Zawawi bin Wan Abd Rahman (Pengerusi), Azri bin Hohad, Hanifah binti Ahmad, Abd. Rahim bin Abd Karim, Maimunah binti Salleh, Noerwati binti Dolhaji, Abd Jalel bin Ahmad (Setiausaha)

JAWATANKUASA PELAKSANA
Abd Jalel bin Ahmad (Pengerusi), Noerwati binti Dolhaji, Sabrena binti Omar, Norhafizah binti Hanapiah, Siti Noraishah binti Mohammad Ramlan, Haliza binti Abd. Hamid, Dina Azleema binti Mohamed Nor, Mohamad Hairudin bin Shahari, Mohd Khirie Mutalib bin Mat Kassim, Madradzi bin Muhammad, Mohamad Redha bin Md Dali (Setiausaha)

JAWATANKUASA SAMBUTAN
Sabrena binti Omar (Ketua), Rasidah binti Aziz, Rohani binti Parman, Nazratul Hazirah binti Rushdan

JAWATANKUASA TEKS UCAPAN & SERANTA
Haliza binti Abd. Hamid (Ketua), Dr. Mohamed Ayyub bin Hassan, Khairul Fadzli bin Daud, Arnizah binti Ismail, Nor Azlan bin Tugiman, Maisara Noor binti Md. Noh, Siti Nabila Liayany binti Md. Noh, Mohd. Norazam bin Mohamed Zain

JAWATANKUASA TEKNIKAL, MONTAJ & PENDAFTARAN
Madradzi bin Muhamad (Ketua), Nor Qamariah binti Othman, Mohd Izham bin Ibrahim, Md Islahuddin bin Ismail, Mohd. Ariff Tarmizi bin Abd. Rahman, Mohd Shahrunizam bin Iberahim, Mahat bin Wagiyo, Nordziakon bin Husnan, Mohd. Khidir bin Khalid, Sarimah binti Pungot, Ramlah binti Abdul Aziz, Noor Yusnaini binti Yusoff, Zanariah binti Abdul Kadir, Noor Hidayah binti Md. Zein, Siti Hadijah binti Mukamar, Fatahiyah binti Kasim, Habibah binti Amat Tairi, Syazwani binti Ahmad Radzi

JAWATANKUASA PENERIMA ANUGERAH
Mohamad Hairudin bin Shahari (Ketua), Hariyani binti Khalid, Mohd Azahari bin Ayob, Musa bin Rashid, Pauziah binti Salleh, Sarimah binti Mohamed Dome, Mohamad Iqram bin Mohd Yunos, Mohd Fadzlie bin Mohd Noor, Mohd Iskandar bin Ishak, Salmah binti Arshad, Norida binti Hashim, Sarah binti Md Tah, Ani Suriati binti Omar, Nurrul Ain binti Yaacop, Saidatul Akmal binti Abdul Hamid, Rashidah binti Ali

JAWATANKUASA HADIAH & CENDERAHATI
Noerwati binti Dolhaji (Ketua), Nor Qamariah binti Othman, Raudah binti Md. Auzair, Noroslinawati binti Mohamad Noh, Noor Hidayah binti Md Zein, Mohd Khirie Mutalib bin Mat Kassim, Shahrizan bin Haris, Zainal bin Isnin, Mohd Razif bin Abu Bakar

JAWATANKUASA PERSEMBAHAN
Dina Azleema binti Mohamed Nor (Ketua), Mohd Lutfee bin Md Zainon@Abdul Jalal, Khairul Fadzli bin Daud, Hudzairi bin Abd Aziz, Amirul Ariff bin Zainal, Muhamad Talhah bin Baharam, Mohamed Hamzah bin Zainal Abidin

URUS SETIA
Abd. Jalel bin Ahmad (Pengerusi), Noerwati binti Dolhaji, Madradzi bin Muhammad, Raudah binti Mohd Auzair, Nor Qamariah binti Othman, Mohd. Khirie Mutalib bin Mat Kassim, Mohd Izham bin Ibrahim, Mohd. Ariff Tarmizi bin Abd. Rahman, Noor Amalina binti Abu Bakar, Fatahiyah binti Kassim, Sarimah binti Pungot, Noroslinawati binti Mohamad Noh, Ramlah binti Abd. Aziz, Habibah binti Amat Tairi, Siti Hadijah binti Mukamar, Noor Hidayah Binti Md Zein, Zanariah binti Abd. Kadir, Aryani Arnida binti Ismail, Nor Yusnaini binti Yusoff, Zainal bin Isnin, Shahrizan bin Haris, Mohd. Razif bin Abu Bakar, Mohd. Khidir Bin Khalid, Nordziakon Bin Husnan, Bessek Tanawali Bt Hj Kalle Mangadji, Mahat bin Wagiyo, Mohamad Redha bin Md Dali (Setiausaha)