Employee Satisfaction Index (ESI)

Sila tandakan dengan √ bagi jawapan yang dipilih.

   

  √ 1. Amat Tidak Memuaskan √ 2. Tidak Memuaskan √ 3. Memuaskan √ 4. Sangat Memuaskan √ 5. Cemerlang

  • Ini adalah soal selidik bagi mengukur tahap kepuasan staf Pejabat Pendaftar UTM Kuala Lumpur. Maklumat yang diperolehi hasil dari kajian ini akan dijadikan panduan kepada pihak pengurusan Pejabat Pendaftar untuk tujuan penambahbaikan pada masa hadapan.
  • Bahagian A : Profil Responden

  • Bahagian B : Jawatan

  • Bahagian C : Skop Tugas dan Tanggungjawab

  • Bahagian D : Infrastruktur & Persekitaran Tempat Kerja

  • Bahagian E : Gaji / Ganjaran / Imbuhan / Pengiktirafan

  • Bahagian F : Hubungan & Komunikasi Dalaman

  • Bahagian G : Kebajikan Staf

  • Bahagian H : Laluan Kerjaya

  • Bahagian I : Kepimpinan

  • Cadangan / Pandangan