+6 07 553 0145 bpo@utm.my

Pengurusan Dokumen Rahsia Rasmi

 

Definisi : Rahsia Rasmi

“rahsia rasmi” ertinya apa-apa suratan yang dinyatakan dalam Jadual dan apa-apa maklumat dan bahan berhubungan dengannya dan termasuklah apa-apa suratan rasmi, maklumat dan bahan lain sebagaimana yang boleh dikelaskan sebagai ‘Rahsia Besar ’,‘ Rahsia ’, ‘ Sulit ’ atau ‘Terhad ’,   mengikut  mana yang berkenaan, oleh seorang  Menteri, Menteri Besar atau  Ketua Menteri sesuatu Negeri atau mana-mana pegawai awam yang dilantik di bawah Seksyen 2B.

Kaedah Pengurusan

Kaedah pengurusan rahsia rasmi adalah dengan mendaftar di dalam Buku Daftar 492, 492 A dan 492 B.